Skoleforeningens indsatsområde

Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i dagsinstitutioner og skoler

Sagsforholdet

Det af styrelsen nedsatte udvalg vedr. »Undervisningsdifferentiering« fremlægger fra sit seneste udvalgsmøde den 5. august 2013 et beslutningsoplæg, der beskriver, hvordan Skoleforeningen i de kommende år skal intensivere arbejdet med at udvikle de professionelle læringsmiljøer for derved at styrke og udvikle børnenes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger. Overskriften for indsatsområdet er »Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og skoler«.

Det omfatter fire delområder:

 • Lærings- og undervisningsmiljø
 • sprog- og læseudvikling
 • undervisningsdifferentiering og
 • inklusion.

Oplægget indeholder målbeskrivelser og overordnet nogle beskrivelser af tiltag, der skal iværksættes. Målbeskrivelserne og tiltagene er bevidst beskrevet i generelle vendinger, da udmøntningen skal realiseres i dialog med institutioner og mange forskellige aktører herunder ledere, PR, SR, elevråd, børnehave- og skolepædagogiske råd.

Udvalget foreslår endvidere, at emnerne udskoling, it i undervisningen og PPR's samarbejde med forældre herunder børn med særlige behov tages op på kommende styrelsesmøder for at give styrelsesmedlemmerne en grundviden om de nævnte områder. Udvalget vil efterfølgende tage specifikke problemstillinger op i sin videre behandling. Udvalget består af følgende personer: Niels Ole Krogh, Åse Jørgensen, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher og Anders Molt Ipsen.

Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden i daginstitutioner og skoler

Målsætning

Indsatsområdet »Styrk læringsmiljøerne og løft fagligheden« etableres for at udvikle det professionelle læringsmiljø for derved at styrke og udvikle børnenes og elevernes læring og faglighed ud fra egne forudsætninger.

 

Mål

Lærings- og undervisningsmiljø

 • i institutionerne at styrke samarbejde og dialog herunder samarbejdet om den pædagogiske- og faglige udvikling i arbejdet med mål- og handleplaner

Sprog- og læseudvikling

 • i daginstitutionerne at øge børnenes sproglige - og læseforberedende kompetencer
 • at udvikle individuelle handleplaner som opfølgning på sprogvurderinger i daginstitutionerne
 • i skolerne at arbejde målrettet med elevernes sprog- og læsekompetence i alle fag

Undervisningsdifferentiering

 • i indskolingen (1. og 2. klasse) – ud fra elevernes individuelle behov og forudsætninger - at udvikle forskellige læringsmiljøer, så den fleksible indskolingsfases muligheder udnyttes så optimalt som muligt
 • i grund- og fællesskolens 3. til 6. klasse at styrke indsatsen for undervisningsdifferentiering ved at udvikle lærernes faglige- og didaktiske kompetence og dermed styrke elevens mulighed for at nå de faglige mål ud fra egne forudsætninger
 • i fælleskolens 7. til 10. klasse at styrke indsatsen for undervisningsdifferentiering ved at udvikle lærernes faglige- og didaktiske kompetence og dermed styrke elevens mulighed for at nå de faglige mål ud fra egne forudsætninger. Det er målet, at undervisningen i alle fag foretages af lærere med linjefagsuddannelse i faget.

Inklusion

 • at der for institutionerne udarbejdes en model, der på et sagligt og fagligt grundlag muliggør inklusion.

Tiltag

Lærings- og undervisningsmiljø

I medarbejdersamtaler og på regionale ledermøder sættes der fokus på lederens rolle som pædagogisk leder i forhold til

 • at styrke den løbende dialog, evaluering og opfølgning på målfastsættelsen i institutionen
 • at der ved gensidig information sikres kontinuitet i overgange fra institution til institution
 • at handleplanen for børn og elever med adfærdsproblemer integreres som et fundament og redskab for konfliktløsning

Sprog- og læseudvikling

 • der udarbejdes en handleplan for hvordan sprogvejledere kan understøtte sprogpædagogiske tiltag i daginstitutionerne
 • udvalget for sprog- og læsning konstitueres på ny og udvikler nye tiltag for området
 • der iværksættes læseskub fra skoleåret 2014 / 15
 • der nedsættes en arbejdsgruppe, der iværksætter initiativer, hvor evalueringer viser, at der er et behov

Undervisningsdifferentiering

 • der gennemføres en statusevaluering af den fleksible indskolingsfases implementering ved grundskolerne
 • alle grundskoler skal have udarbejdet et koncept for den fleksible indskolingsfase
 • der oprettes kurser i undervisningsdifferentiering for lærere
 • Dækningsgraden af, i hvor mange klasser og fag, der undervises af linjefagslærere, skal undersøges. På baggrund af resultatet udarbejdes der en handleplan i forhold til målsætningen.

Inklusion

 • der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder forslag til en model for inklusion.